กู้เงิน ธ.ก.ส

กำหนดรายได้: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 6.25-14% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 12 เดือน
→ ขอสมัครทันทีรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ต้องการกู้เงิน ธ.ก.ส ไม่ต้องใข้เงินเดือนและดอกเบี้ยคุ้มมาก!

 กู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.หรือสินเชื่อ ธกส เป็นเงินกู้สำหรับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยในปี 2566 นี้ ใครที่ต้องการลงทะเบียนกู้เงิน ธกสหรือยืมเงินธกส วันนี้ท่านสามารถสมัครลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ได้เลย วัตถุประสงค์หลักของการกู้เงิน ธ.ก.สหรือ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณต่อผู้ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส. เพียงท่านเป็นลูกค้าผู้ฝากเงิน ของ ธ.ก.ส. หรือ ลูกค้าสลากออมทรัพย์ ของ ธ.ก.ส. ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่าง ๆ อีกทั้งการกู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ยังมีวงเงินกู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน (ต้องมียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

เอกสารในการขอลงทะเบียนเงินด่วนหรือสินเชื่อดังกล่าว ประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ หรือผู้มีอำนาจทำการแทน (นิติบุคคล) และสำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกู้เงินฉบับละ 200 บาท นอกจากนี้ในส่วนของหลักประกัน จะใช้เงินฝากที่ ธ.ก.ส. ออกสมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก หรือสลากออมทรัพย์ เป็นต้น

 

กู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์

หลายคนอาจจะคิดว่าธนาคาร ธ.ก.ส จะปล่อยเงินกู้เงินด่วนฉุกเฉิน หรือสินเชื่อให้กับเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเกษตรกร แต่ความจริงแล้ว ธ.ก.ส. ยังมีบริการให้คนภายนอกสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส ได้ผ่านสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. โดยสนับสนุนให้กู้สินเชื่อ ธกส แก่สหกรณ์นอกภาคการเกษตรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เช่น เงินทุนให้สมาชิกกู้ต่อ จัดหาสินค้าหรือบริการให้สมาชิก รวบรวมผลผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสมาชิก หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น อีกทั้งเพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนในสินทรัพย์ประจำ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รวมถึงค่าลงทุนตามแผนงานต่างๆ  เป็นต้น

หลักประกันเงินกู้สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตามที่ ธ.ก.ส ระบุไว้ ณ ปี 2023 ประกอบด้วย จำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน, พันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากเป็นประกัน และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้คำประกัน (เปลี่ยนตามวาระการดำรงตำแหน่ง) อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงของผู้กู้แต่ละราย และสามารถผ่อนผ่านสินเชื่อบัตรเคดิตได้

 

หลักเกณฑ์ของการกู้เงิน ธ.กส สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์

ก่อนที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินให้ หรืออนุญาตให้การกู้เงิน ธ.ก.ส ผ่าน ต้องตรวจสอบก่อนว่าเข้ากฎเกณฑ์เงื่อนไขหรือไม่ ตัวอย่างของการพิจารณาเงินกู้หรือสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีกำไรตามสมควร โดยมีการจัดทำบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงินที่สามารถตรวจสอบได้, มีการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีการทุจริตในการดำเนินงาน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริต การชำระหนี้หรือล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น เพียงผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็มีแนวโน้มว่าท่านสามารถยืมเงิน ธ.ก.ส ผ่านได้ไม่ต้องหันไปพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบเลย

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กำหนดรายได้: มีเงินฝากหรือเงินลงทุนขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด 18% ต่อปี
ระยะเวลา: ไม่กำหนด
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: scb first เหนือบัตรเพียงแค่ใช้บัตร scb first
กำหนดรายได้: มีรายได้ประจำ
อัตราต่อปี: สูงสุด 12% ต่อปี
ระยะเวลา: ถึง 36 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 กู้ง่ายจ่ายจริงดอกเบี้ยไม่แพง
กำหนดรายได้: ไม่กำหนดแต่มีรายได้ประจำ
อัตราต่อปี: ต่ำสุด 3% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 60 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: เงินกู้สู้ไปด้วยกันอีกบริการสิเชื่อ SME สู้โควิด